Regulamin

 1. Wypożyczalnia kajaków „Krakowska Fala” Sp. z o.o. udostępnia i wypożycza sprzęt. Spływy organizowane są we własnym zakresie przez uczestników i na własną odpowiedzialność.
 2. Wypożyczalnia nie organizuje spływów kajakowych.
 3. Wypożyczalnia kajaków może udostępnić (wypożyczyć) sprzęt tylko i wyłącznie osobie pełnoletniej, która wylegitymuje się dokumentem ze zdjęciem, potwierdzającym jej tożsamość, np. dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja studencka. Istnieje możliwość odmówienia wypożyczenia sprzętu w przypadku gdy wypożyczalnia uzna klienta za niewiarygodnego lub pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 4. Za wypożyczenie sprzętu należy uiścić odpowiednią opłatę w PLN (w polskich złotych) zgodnie z cennikiem „Krakowskiej Fali”.
 5. Aby wypożyczyć sprzęt należy najpierw dokonać wpis w Książce Wypożyczeń. Dokonując wpisu Wypożyczający potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i bierze pełną odpowiedzialność materialną za wypożyczony sprzęt.
 6. Każdy kto wypożycza sprzęt zobowiązany jest do sprawdzenia jego stanu pod względem jakościowym, ilościowym. Ewentualne uwagi należy kierować do osoby, która wydaje sprzęt.
 7. Podstawowym wyposażeniem każdego sprzętu pływającego są kamizelki asekuracyjne, których Wypożyczający musi używać już od momentu wejścia na pomost, w czasie trwania spływu, aż do momentu zwrotu sprzętu i zejścia z pomostu. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.
 8. Sprzęt zwracany do Wypożyczalni powinien być w stanie umożliwiającym ponowne wypożyczenie.
 9. Odbiór i zwrot sprzętu odbywa się na pomoście nr KR-03-0194 przy Bulwarze Inflanckim (ul. Rybaki), na działce nr 67/2 obr. 216 Kraków Śródmieście.
 10. Istnieje możliwość rezerwacji sprzętu telefonicznie lub internetowo na warunkach ustalonych z Wypożyczalnią. Opcja ta dotyczy tylko zorganizowanych grup i wypożyczenia na dłuższy okres.
 11. W przypadku nie zwrócenia sprzętu w terminie, Wypożyczalnia pobiera dodatkową opłatę w wysokości 100% należności za wypożyczenie.
 12. Osoby poniżej 18 roku życia mogą pływać tylko pod opieką osób dorosłych, które ponoszą za nie pełną odpowiedzialność.
 13. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zachowanie uczestników na spływie, nawet za szkody wyrządzone na rzecz innych osób czy firm.
 14. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci uczestników spływu.
 15. Każdy uczestnik spływu zostawia na swoją odpowiedzialność swoje rzeczy. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, uszkodzenia, dewastacje włączając w to szkody wywołane siłami natury.
 16. Wcześniejsze lub późniejsze niż to ustalono, terminy, miejsca i godziny zakończenia spływów muszą być zaakceptowane przez Wypożyczalnię.
 17. Wypożyczający zobowiązany jest do stosowania się do zasad i poleceń wydawanych przez Wypożyczalnię oraz służb do tego uprawnionych.
 18. Osoby naruszające regulamin Wypożyczalni będą zobowiązane do zakończenia pływania wypożyczonym sprzętem. Takim osobom nie będzie przysługiwał zwrot kosztów.
 19. W przypadku zgubienia, kradzieży oraz nieodwracalnego zniszczenia sprzętu Wypożyczający zwraca jego równowartość w wysokości 100% ceny rynkowej bez względu na stopień jego zamortyzowania.
 20. Wszystkie sprawy sporne w pierwszej kolejności będą rozwiązywane polubownie. W przypadku braku porozumienia, sprawy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla Wypożyczalni.
 21. Razem z wypożyczeniem sprzętu klient akceptuje regulamin i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w celach realizacji zamówienia (skanowanie dokumentu pozwalającego na zidentyfikowanie klienta).